Пра час "Узвышша". Выпуск 5

Пра час “Узвышша”: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск, 2008 ‒ 2010). Вып. 5 / уклад. Г.В.Запартыка, В.В.Жыбуль, У.Г.Кулажанка; навук. рэд. М.І.Мушынскі. ‒ Мінск: РІВШ, 2011. ‒ 308 с.

У зборнік увайшлі матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў, прысвечаных гісторыі літаратурных працэсаў 20‒30-х гг. XX ст., а таксама юбілейным датам пісьменнікаў А.Мрыя (VIII), А.Адамовіча, С.Дарожнага, Л.Калюгі, М.Лужаніна (IX), і прымеркаваных да 50-годдзя стварэння Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва (Х). Даклады чытанняў ‒ гэта падсумаванне архіўных пошукаў і навуковых даследаванняў гісторыі беларускай літаратуры, зробленых у апошнія гады. Рэкамендуецца шырокаму колу чытачоў.

Змест

Ганна Запартыка. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва ў XXI стагоддзі (да 50-годдзя стварэння).

VIII Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 115-годдзю з дня нараджэння А.Мрыя (А.А.Шашалевіча) (26.05.2008)

Міхась Мушынскі. Андрэй Мрый: на шляху да творчага самасцвярджэння. Да 115-й гадавіны з дня нараджэння.

Іван Штэйнер. “Запіскі Самсона Самасуя” А.Мрыя і “Stultitae laus” Эразма Ратэрдамскага.

Ігар Шаладонаў. Чалавек эпохі вялікіх пераломаў у апавядальнай творчасці А.Мрыя.

Зінаіда Драздова. Раман А.Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя” і беларуская сатырычна-гумарыстычная проза малых эпічных жанраў.

Валеры Назараў. Канцэпцыя навукова каментаванага збору твораў А.Мрыя.

Жанна Запартыка. Апавяданні Андрэя Мрыя ў кантэксце літаратурнай палемікі 1920-х гг.

Людміла Сільнова. Літаратурнае ўзвышша Андрэя Мрыя.

Юлія Мацук. Проза А.Мрыя: спецыфіка стылю.

Аксана Данільчык. Зборнік З.Бандарынай “Веснацвет” як люстэрка жаночай паэзіі 20‒30-х гг. XX ст.

Таццяна Кекелева. Праца над мовазнаўчымі праектамі ў лістах Уладзіміра Дубоўкі да Адама Бабарэкі. 1928‒1929 гг.

Ганна Запартыка. Роля “Узвышаўскіх чытанняў” у даследаванні гісторыі беларускай літаратуры 1920‒1930-х гг. і ўзбагачэнні Нацыянальнага архіўнага фонду.

ІХ Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 100-годдзю з дня нараджэння А.Адамовіча, С.Дарожнага, М.Лужаніна, Л.Калюгі (26.05.2009)

Міхась Мушынскі. Беларускае ўзвышшазнаўства: сучасныя погляды  і ацэнкі дзейнасці літаратурна-мастацкага згуртавання.

Уладзімір Конан. Узвышаўская эстэтыка ў творчасці Лукаша Калюгі.

Ігар Шаладонаў. Цэльнасць бачання свету ў апавяданнях Лукаша Калюгі.

Жанна Запартыка. Сэнсаўтваральная роля падтэксту ў творах Лукаша Калюгі.

Алена Белая. Выяўленне адносін асобы да рэчаіснасці ў сінтаксічным полі твораў Л.Калюгі.

Зінаіда Драздова. “Творы з-за крат” Лукаша Калюгі: моўна-стылёвыя асаблівасці.

Святлана Сачанка. Рэалізацыя пурыстычнай стратэгіі ў мове “Твораў з-за крат” Лукаша Калюгі.

Яўген Гарадніцкі. Максім Лужанін успамінае… (Рэаліі літаратурнага побыту і воблік пакалення 1920-х).

Марына Ліс. З архіўнай спадчыны Максіма Лужаніна (па матэрыялах рукапіснага фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі).

Жанна Шаладонава. Украінская тэма ў творчасці Максіма Лужаніна.

Алеся Шамякіна. Максім Лужанін як вучоны сакратар Якуба Коласа.

Валеры Назараў. Максім Лужанін і Якуб Колас: пачатак супрацоўніцтва.

Аксана Данільчык. “Перад эскадрамі літар і слоў…”: літаратурная дзейнасць Сяргея Дарожнага.

Марыя Паўлоўская. Паэзія Сяргея Дарожнага ў святле фальклорна-літаратурнай кодавай сістэмы.

Ганна Запартыка. Асабісты архіўны фонд Антона Адамовіча ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва.

Генадзь Кажамякін. Традыцыі “Узвышша” ў літаратурных суполках канца XX ‒ пачатку XXІ ст.

Віктар Жыбуль. Нявыдадзеная кніга “Супроць ветру” ‒ выніковая праца Адама Бабарэкі пра Язэпа Пушчу: сімволіка назвы і праблема рэканструкцыі тэксту.

Тамара Федарцова. “І ўсё ж для роднай Беларусі хачу застацца я паэтам…” (спроба параўнальнага аналізу творчасці Язэпа Пушчы і Сяргея Ясеніна).

Наталія Мартынава. Віцебскі перыяд жыцця і творчасці Рамана Семашкевіча (па матэрыялах Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці і Навуковага архіва Віцебскага абласнога краязнаўчага музея).

Юрый Петухоў. Крыніцы па гісторыі Віцебскай філіі “Маладняка” ў фондах Установы Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці.

Алена Пікулік. Ад рукапіснай кнігі да “кнігі мастака” (artist’s book). Некалькі фактаў з гісторыі пісьменства на Беларусі.

Х Узвышаўскія чытанні, прысвечаныя 60-годдзю з часу заснавання Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва (3-4.06.2010)

Міхась Мушынскі. Зборнікі “Пра час «Узвышша»” ‒ новая старонка беларускага літаратуразнаўства.

Радзім Гарэцкі. Уклад БДАМЛМ у справу захавання спадчыны і ўшанавання памяці сям’і Максіма Гарэцкага.

Алеся Шамякіна. Матэрыялы фонду Івана Шамякіна ў БДАМЛМ.

Людміла Налівайка, Яўген Шунейка. Вяртанне з небыцця: мастак Яфім Мінін.

Валеры Назараў. Апавяданне “Калектыў Яўмена” А.Мрыя ва “Узвышшы” і “Чырвоным сейбіце”.

Вера Гарноўская. Варыянты п’есы Уладзіміра Караткевіча “Кастусь Каліноўскі”.

Ігар Шаладонаў. Праблема выспявання асобы ў ранніх апавяданнях Якуба Коласа.

Вольга Іванова. Традыцыі захоўвання асабістых архіваў ў розных краінах свету.

Марына Запартыка. Адам Гурыновіч у навуковых працах Рыгора Семашкевіча.