"Аўтограф": альманах. Выпуск 2

Аўтограф: альманах. Выпуск 2. Аўтар праекта і ўкладальнік Г.В. Запартыка; навуковы рэдактар В.В. Жыбуль; рэдакцыйная калегія: Ю.А. Бачышча, Н.С. Гардзіенка, В.В. Жыбуль, Г.В. Запартыка, Т.В. Іванова. Мінск: Колорград, 2021. – 370 с. ISBN 978-985-596-873-4.

Альманах «Аўтограф» змяшчае выбраныя даклады, якія прагучалі на «Узвышаўскіх чытаннях» і «Архіўных чытаннях» у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва ў 2011–2020 гг. Даклады прысвечаны фондам, дакументам і праблемам практычнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, а таксама вынікам даследаванняў па гісторыі літаратуры і культуры ХХ ст., якія ажыццяўляліся архівістамі, літаратуразнаўцамі і гісторыкамі ў апошняе дзесяцігоддзе.

Змест (вытрымка)

Узвышаўскія чытанні. 2011–2019 гг. Выбраныя даклады

ХІ Узвышаўскія чытанні. Да 85-годдзя заснавання літаратурнага згуртавання «Узвышша». 26 траўня 2011 г.

Віктар Жыбуль. «Узвышша» – «уздальле» – «узьніжжа»: вобразная сімволіка ўзвышэнскай філасофска-эстэтычнай канцэпцыі.

Арсень Ліс. Некаторыя рысы беларускай ментальнасці: на матэрыяле парэміі.

Валерый Назараў. Тлумачэнне рэалій у аўтарскім тэксце (на прыкладзе твораў А. Мрыя).

Зінаіда Драздова. Кузьма Чорны і французскія класікі: праблема чалавечага характару, асаблівасці псіхалагічнага аналізу іх творчасці.

Алеся Каранеўская. Эстэтычная роля антрапонімаў у апавяданнях Адама Бабарэкі.

Вера Жыбуль. Анатоль Зіміёнка (Дзяркач) – перакладчык дзіцячай паэзіі.

Аксана Данільчык. Некаторыя аспекты крытыкі і апалагетыкі цывілізацыі ў творчасці ўзвышэнцаў.

Ганна Запартыка. Вяртанне «Узвышша» ў літаратуразнаўчы кантэкст.

Наталля Сяргеенка, Віктар Жыбуль. Паэт Аляксандр Сімакоў: полацкі перыяд жыцця і творчасці (1925–1928).

ХІІ Узвышаўскія чытанні. Да 100-годдзя з дня нараджэння Барыса Мікуліча. 25 траўня 2012 г.

Віктар Жыбуль. Барыс Мікуліч і пісьменнікі «Узвышша»: з гісторыі творчых стасункаў.

Ефим Плавник. Воспоминания о Борисе Микуличе.

Светлана Калюта. Таланта прерванный полет (Из опыта работы Бобруйской городской библиотеки № 4 по популяризации творчества белорусского писателя Бориса Михайловича Микулича).

Уладзімір Лякін. Мінскі перыяд жыцця і творчасці Змітра Віталіна (Сергіевіча).

Жанна Шаладонава. Мастацкі феномен горада ў паэзіі «Узвышша».

Валерый Назараў. Публікацыі А. Мрыя ў «Нашым краі».

Ігар Шаладонаў. Адлюстраванне архетыпаў прасторы ў «малой» прозе «Узвышша».

Анатоль Трафімчык. Падзел Беларусі ў асэнсаванні маладых паэтаў Савецкай Беларусі ў 1920-я гг.

ХІІІ Узвышаўскія чытанні. Да 90-годдзя заснавання літаратурнага згуртавання «Маладняк». 23 траўня 2013 г.

Аксана Данільчык. Ад «Маладняка» да «Узвышша» (1927–1930): Італьянскі кантэкст.

Тетяна Опришко. Українсько-білоруські літературно-мистецькі зв’язки на шпальтах журналу «Молодняк» (1927–1932).

Жанна Шаладонава. Горад і нацыянальная самаідэнтыфікацыя паэтаў узвышэнцаў і неакласікаў.

Алена Вальчук. Паэма «Штурмуйце будучыні аванпосты!» Уладзіміра Дубоўкі і раман «Дон Кіхот» Мігеля дэ Сервантэса: стылістычна-кампазіцыйныя паралелі.

Александр Раппопорт. «Вот этот дядя – мой папа!» (по материалам семейного архива и личным воспоминаниям).

Валерый Назараў. Ліст А. Мрыя «Другу трудящихся…»: пісьменнік і ўлада.

ХІV Узвышаўскія чытанні. «Літаратурны працэс 1920–1930-х гг. Час. Асобы. Творы». 26 траўня 2016 г.

Алена Белая. Метады мастацкай крыптаграфіі ў прозе 1920–1930-х гг.

Анатоль Трафімчык. Змена грамадзянскай пазіцыі ў творчасці класікаў 1920-х гг.

Валерый Назараў. Краязнаўчыя даследаванні А. Мрыя: адбіткі ў «Запісках Самсона Самасуя».

Любоў Глазман. Роля звышнатуральнага ў жыцці герояў апавяданняў Максіма Гарэцкага і Леаніда Андрэева.

Юлія Мацук. Уплыў творчасці Максіма Багдановіча на фарміраванне творчай канцэпцыі аб’яднання «Узвышша».

Станислава Ковалева. О белорусском поэте В. И. Козловском: воспоминания племянницы.

ХV Узвышаўскія чытанні. Да 115-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Жылкі і Уладзіміра Дубоўкі. 26 траўня 2015 г.

Ігар Шаладонаў. Паэтыка бяскрайнасці ў паэзіі Уладзіміра Жылкі.

Жанна Шаладонава. «Хамрыйят» Уладзіміра Жылкі.

Інэса Баўтрэль. Санетная спадчына Уладзіміра Жылкі ў святле мастацкіх пошукаў цвёрдых форм у беларускай паэзіі 2-й паловы ХХ ст.

Алеся Шамякіна. Апавяданне «Пад Новы год» Якуба Коласа: калядныя элементы.

ХVІ Узвышаўскія чытанні. Да 140-годдзя з дня нараджэння Цёткі (Алаізы Пашкевіч) і 130-годдзя з дня нараджэння Змітрака Бядулі. 26 траўня 2016 г.

Вольга Шаталава. Жыццё ў перыяд «Вялікай Паўзы»: Уладзімір Дубоўка ў 1930–1957 гг.

Наталля Гардзіенка. Цётка Апалонія і першы «Беларускі лемантар» у паваенных лагерах Ды-Пі.

Станіслаў Рудовіч. Змітрок Бядуля і беларускі нацыянальны рух (1917–1920 гг.).

ХVІІ Узвышаўскія чытанні. Да 125-годдзя з дня нараджэння Міхася Мялешкі. 26 траўня 2017 г.

Міхась Мялешка: біяграфічная даведка.

Станіслаў Рудовіч. Міхась Мялешка ў рэвалюцыйным водавароце 1917 г.: погляд скрозь стагоддзе.

Жанна Капуста. Запаветы Міхася Мялешкі.

ХVІІІ Узвышаўскія чытанні. Беларуская літаратура і пачаткі дзяржаўнасці. 25 траўня 2018 г.

Наталля Прушынская. Прывітальнае слова.

Сяргей Панізнік. Стваральнікі памяці.

Жанна Шаладонава. Украінская тэма ў айчыннай перыёдыцы 20-х гг. ХХ ст.

Наталля Гардзіенка. «Змаганне за Купалу» на эміграцыі.

ХІХ Узвышаўскія чытанні. Да 120-годдзя з дня нараджэння Адама Бабарэкі. 24 траўня 2019 г.

Жанна Шаладонава. Беларуская Шаўчэнкіяна 20–30 гг. ХХ ст.

Ігар Шаладонаў. Сімволіка вобразнай сістэмы рамана «Пустадомкі» Лукаша Калюгі.

Эла Дзюкава. Украінскі пісьменнік Аркадзь Любчанка ў культурым жыцці Беларусі 20–30-х гг. ХХ ст.: да гісторыі беларускага мастацкага перакладу.

2 кастрычніка 2020 г. ХХ Узвышаўскуія чытанні «БДАМЛМ – скарбніца Нацыянальнага архіўнага фонду» (да 60-годдзя заснавання) / ХVІІІ Архіўныя чытанні «Уладзімір Караткевіч і яго час» (да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка)

Пятро Жаўняровіч. Роля фондаў БДАМЛМ ва ўстанаўленні аўтэнтычных тэкстаў публіцыстыкі Уладзіміра Караткевіча.

Вячаслаў Рагойша. Пабрацімства двух Уладзіміраў: Уладзімір Караткевіч і Уладзімір Лучук (з дадатам невядомых лістоў У. Караткевіча).

Аркадзь Бабко. Месца Уладзіміра Караткевіча ў беларускім нацыянальна-культурным дыскурсе.

Юрась Бачышча. Творчыя і сваяцкія повязі Уладзіміра Караткевіча і Геральда Асвяцінскага.

Міхал Бараноўскі. Штрыхі да партрэта Уладзіміра Караткевіча на аснове фондавых матэрыялаў Літаратурнага музея Максіма Багдановіча.

Васіліна Міцкевіч, Алесь Петухоў. Іван Кліндухоў – «кліент» Якуба Коласа.

Юлія Амосава. Постаць Кузьмы Чорнага праз архіўныя і музейныя матэрыялы ў адлюстраванні віртуальнага праекта Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «На хвалі часу, у плыні жыцця».

В’ячеслав Левицький. Задуми сценаріїв для Київської кіностудії в художньому світі Володимира Короткевича.